Dle kterého zákona smíte klienta verifikovat a zakládat mu elektronickou peněženku? 

Poskytovatelé NeteraPay a CRYFIN Market musí postupovat podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Jako registrované a regulované subjekty na ČNB, Činnost podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku týkající se elektronických peněz mají vlastní compliance oddělení a prostřednictví obchodních zástupců mohou verifikovat klienta, kde verifikace automaticky spadá na compliance oddělení NeteraPay a CRYFIN Market. 

NeteraPay a CRYFIN Market mají vypracované vnitřní předpisy a jako finanční instituce mohou použít k verifikaci třetí osobu. Tento vnitřní předpis Systém vnitřních zásad je vydáván písemně v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 ZAML. Vnitřní předpis upravuje postupy společnosti, které zamezují praní špinavých peněz prostřednictvím společnosti, plnění informační povinnosti vůči Finančnímu analytickému úřadu („FAU“) a stanovuje systém zásad a opatření proti praní špinavých peněz. Při stanovení vnitřních zásad společnost přihlíží k uznávaným standardům, jejichž přehled zveřejňuje FAU. Vnitřní předpis upravuje i postupy vedoucí k zajištění provádění povinností dle ZPMS.