Všeobecné obchodní podmínky

Dokumenty ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti BE-SMART TRADE s.r.o.
IČ: 038 38 846
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238789,
sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
(dále jen ,,BST“)

a

společnosti Netera Systems s.r.o.
IČ: 242 26 726
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190493,
sídlem: Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3
(dále jen ,,NS“)
BST a NS společně též jako ,,Poskytovatelé“

I. Definice

 1. Podmínkami“ ​ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují vztahy mezi BST/NS a třetími osobami vznikající při používání webových stránek (dále jen „P/podmínky“ nebo také „VP“).
 2. ,,Webovými stránkami“ se rozumí​ ​ web​ provozovaný a​ ve vlastnictví​ ​BST umístěný pod doménou​ ​ www.cryfin-boost.com, který má charakter autorského díla a databáze a Provozovatel k němu vykonává veškerá majetková práva (dále jen ,,webové stránky“).
 3. Klientem / Uživatelem“​ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, anebo právnická osoba, která je návštěvníkem, objednatelem, a/nebo příjemcem jakékoli služby poskytované Poskytovateli prostřednictvím webových stránek (dále jen „K/klient“ a/nebo „U/uživatel“).
 4. Službami“ se rozumí veškeré služby prezentované Poskytovateli na webových stránkách.
 5. „Návštěvníkem“ se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové stránky.
 6. „Profilem” se rozumí uživatelský profil každého Klienta, který je spojený s Identifikačními Údaji, a který je přístupný Klientovi na webových stránkách po zadání Přístupových údajů a byl zřízen při Registraci.
 7. ,,Elektronickou peněženkou“ se rozumí platební účet klienta, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 těchto podmínek a je její nedílnou součástí.
 8. ,,Elektronickými kupóny“ se rozumí předplacené elektronické kupóny s unikátním kódem, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 těchto podmínek.
 9. „Kryptoadresou“ se rozumí účet klienta v rámci jeho Profilu umožňující klientovi držet kryptoměnu. Na kryptoadrese jsou evidovány klientovi kryptoměny, které získal výměnou za elektronické kupóny nebo výměnou za prostředky z elektronické peněženky nebo Klientovi vlastní kryptoměny, které si zaslal do kryptoadresy (dále také jako „Kryptoadresa“). Kryptoadresa je provozována ze strany BST.
 10. „Kryptoměnou“ ​ se rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta; Kryptoměna není považována za měnovou jednotku, elektronické peníze ani investiční nástroj. Pro účely těchto Podmínek se za kryptoměnu považuje Bitcoin (dále také jako „digitální měna“ a/nebo „kryptoměna“).
 11. „Smluvními stranami“ ​ se rozumí Poskytovatelé a Klient.
 12. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, se kterými vyslovuje Uživatel svůj výslovný souhlas aktivním jednáním při Registraci, a to zaškrtnutím příslušného políčka na webových stránkách při registraci, které je předpokladem pro založení profilu klienta. Zaškrtnutím políčka a dokončením registrace profilu je Smlouva uzavřena a účinná.
 13. “Registrací” se rozumí proces vyplňování osobních a Identifikačních údajů při zakládání nového profilu klienta, při kterém dochází k uzavření Smlouvy. Proces registrace je dále upraven těmito Podmínkami.
 14. „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi BST a Klientem prostřednictvím Webových stránek, jejíž předmětem je nákup/prodej kryptoměny směnou za elektronické kupóny či bezhotovostní platbu z elektronické peněženky. Způsob uzavírání kupní smlouvy a její obsah je popsán v příloze č. 1 k těmto podmínkám, která je její nedílnou součástí.
 15. Směnou“​ se rozumí nákup a/nebo prodej kryptoměny za elektronické kupóny či prostředky z elektronické peněženky, uskutečněný na základě Kupní smlouvy.
 16. ,,Alokací kryptoměny“ se rozumí jednorázová či opakovaná zápůjčka kryptoměny za podmínek Přílohy č. 1 k těmto podmínkách, která je jejich nedílnou součástí.
 17. „Občanským zákoníkem“ ​ se rozumí​ ​ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 18. „​ AMLZ​ “ se rozumí zákon č. 253/2008​ Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 19. „​ GDPR​ “ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. května 2018.
 20. „ZDP“ je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 21. „​Úřadem“ se rozumí Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1.

II. Úvodní ustanovení

 1. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
 2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatele v souvislosti s užíváním Služeb poskytovaných Poskytovateli.
 3. Podmínky jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu až do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi Poskytovateli a Klientem / Uživatelem.
 4. Struktura a členění těchto Podmínek do jednotlivých článků a nadpisů spolu s rozdělením pojmů a definic slouží pouze pro lepší orientaci v těchto Podmínkách. To znamená, že rozdělení článků není nikterak závazné pro výklad těchto Podmínek a žádný z uvedených pojmů v článku “pojmy a definice” není limitující pro daný pojem nebo definici pouze na rozsah popsaný.
 5. Poskytovatelé si vyhrazují právo měnit či doplňovat znění Podmínek, a to především z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s Kryptoměnou, za účelem umožnění řádného fungování Webových stránek anebo řádného poskytování služeb Provozovatelem. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webových stránkách a od tohoto okamžiku jsou pro Smluvní strany závazné. Změny těchto Podmínek je Provozovatel povinen Klientovi oznámit elektronicky na e-mail Klientem uvedený, přičemž je Klientům stanovena lhůta v délce 15, slovy patnácti, dní k odmítnutí změny těchto Podmínek a k výpovědi závazku těmito Podmínkami stanovenému, a to rovněž prostřednictvím e-mailu.
 6. Tyto podmínky Poskytovatelů obsahují smluvní podmínky, za kterých budou uzavírány mezi Poskytovateli a Klientem jednotlivé transakce, zejména vydávání, používání a zpětná výměna elektronických peněz, vedení a používání elektronické peněženky (vč. kryptoadresy), směna elektronických peněz či prostředků z elektronické peněženky za kryptoměnu. Tyto podmínky jsou zejména popsány v příloze č. 1 těchto podmínek, která je její nedílnou součástí.

III. Registrace klienta, uživatelský účet, verifikace klienta a uzavření Smlouvy

 1. Uzavřením Smlouvy vstupují smluvní strany do závazkového vztahu, který je upraven těmito podmínkami.
 2. Poskytovatelé se zavazují zaregistrovat na webových stránkách Klienta a vytvořit mu Profil v případě, že Klient splní všechny podmínky pro registraci (vč. požadovaných podmínek dle AMLZ).
 3. Provedení řádné registrace Uživatele na Webových stránkách je nutnou podmínkou pro uzavření Smlouvy, vytvoření Profilu a řádné využívání Služeb Uživatelem.
 4. Podmínkami registrace potenciálního Uživatele jsou:
  1. Fyzická osoba s minimálním věkem 18 let a svéprávnost nebo právnická osoba,
  2. Neexistující předešlá historie, jež by byla spojena s omezením služeb nebo blokací Profilu.
 5. Jedna fyzická či právnická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a zároveň Poskytovatelé umožňují takové fyzické či právnické osobě uvést pouze jeden E-mail Uživatele, mít pouze jednu elektronickou peněženku a jednu adresu Kryptoadresy, které se nesmí shodovat s údaji jiného Uživatele, neboť se jedná o Identifikační údaje Uživatele.
 6. Podmínky zde uvedené platí pro Uživatele po celou dobu trvání Smlouvy, přičemž jakéhokoliv jejich porušení je považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatelé jsou oprávněni Profil zablokovat a mají rovněž mají právo od Smlouvy odstoupit.
 7. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na Webových stránkách, přičemž Uživatel je povinen o sobě vyplnit správné, pravdivé a úplné údaje. V případě jakýchkoliv změn v údajích Uživatele uvedených v Profilu je tento povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, uvést poskytnuté údaje do souladu se skutečným stavem.
 8. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatelé jsou v souvislosti s poskytováním Služeb oprávněni kdykoliv v budoucnu měnit rozsah povinných údajů o Uživateli či dalších údajů o Uživateli, zejména v případě požadavků stanovených závaznými právními předpisy. Pokud Uživatel neposkytne Poskytovatelům vyžádané údaje ve lhůtě jimi stanovené, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatelé jsou oprávněni Profil zablokovat a mají rovněž právo od Smlouvy odstoupit.
 9. Registrace Uživatele je zahájena odesláním vyplněného registračního formuláře Uživatelem v rámci Webových stránek, přičemž údaje Uživatele obsažené v odeslaném registračním formuláři jsou Poskytovateli považovány za správné. Po odeslání registračního formuláře Uživatele Poskytovatelům zašlou Poskytovatelé Uživateli na jím v registračním formuláři uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o registraci. V potvrzení informují Poskytovatelé Klienta též o zřízení elektronické peněženky a Kryptoadresy.
 10. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí takový Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 11. Webové stránky obsahují základní informace o Službě a její hlavní specifikaci.
 12. Souhlasem s těmito Podmínkami Uživatel, který je spotřebitelem dle Občanského zákoníku výslovně prohlašuje, že mu Poskytovateli byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty údaje vyžadované § 1811 OZ, zejména, že:
  1. byl seznámen se základními údaji o Poskytovatelích, které jsou uvedeny v čl. 1 těchto Podmínek;
  2. byl srozumitelně seznámen těmito podmínkami se Službou a popisem jejích hlavních vlastností.
 13. Uživatel, který je spotřebitelem dle Občanského zákoníku dále souhlasem s těmito Podmínkami výslovně prohlašuje, že mu Poskytovateli byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty údaje vyžadované § 1820 OZ, zejména, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou Uživatel hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatelé si neúčtují žádné další poplatky spojené s komunikací na dálku;
  2. Uživatel může od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez uvedení důvodu. Uplatnění odstoupení od Smlouvy zašle Uživatel na shora uvedenou adresu Poskytovatelů. Formulář odstoupení od smlouvy je k dispozici na webových stránkách Provozovatele. Odstoupení je účinné vůči jednotlivým Poskytovatelům doručením odstoupení od smlouvy konkrétnímu Poskytovateli. Odstoupením od Smlouvy současně dochází k odstoupení od Smlouvy NETERA specifikované v čl. I. bod 8 přílohy č. 1 těchto podmínek, neboť Smlouva NETERA je součástí Smlouvy.
  3. Uživatel může od Smlouvy NETERA specifikované v čl. I. bod 8 přílohy č. 1 odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy NETERA, a to bez uvedení důvodu. Uplatnění odstoupení od Smlouvy NETERA zašle Uživatel na shora uvedenou adresu NS. Odstoupení je účinné vůči NS doručením odstoupení od smlouvy NETERA NS. V případě odstoupení od smlouvy NETERA nebude Uživateli umožněno využívat služby elektronické peněženky či elektronických peněz.
  4. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, Smlouvy NETERA či Kupní smlouvy, jsou-li splněny podmínky v § 1837 občanského zákoníku, tj. jestliže byla služba na základě Smlouvy, Smlouvy NETERA či Kupní smlouvy splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a těmito podmínka Poskytovatelé sdělili Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Uživatel nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy na nákup či prodej kryptoměny, neboť služba závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli BST a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
  5. Uživatel výslovně prohlašuje, že dává Poskytovatelům výslovný souhlas k naplnění účelu těchto VP.
  6. v případě nevyřízení stížností je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. Ve vztahu k BST zejména na Českou obchodní inspekci a ve vztahu k NS na ČNB.
 14. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu Registrace na webových stránkách a Uživatel má možnost před vlastním odesláním registračního formuláře jej zkontrolovat a případně i upravit. Součástí registrace je i zaškrtnutí souhlasu s těmito podmínkami, které jsou v rámci potvrzení o registraci dle bodu 9 shora součástí potvrzení. Podmínky uzavírání Smlouvy NETERA a Kupní smlouvy jsou popsány v příloze č. 1 k těmto podmínkám.
 15. Registrací Zákazník uděluje svůj souhlas s těmito Podmínkami a potvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou k nalezení na webových stránkách v sekci ,,Ochrana osobních údajů”.
 16. Při registraci je nutné zadat heslo, které musí obsahovat minimální počet znaků, přičemž Uživatel je zcela odpovědný za bezpečné uchování hesla a zabránění neoprávněnému vniknutí do Profilu uživatele. Uživatel tedy nese odpovědnost za všechny následky způsobené odcizením hesla nebo neoprávněným vniknutím do Profilu Uživatele a/nebo využití Služeb třetí osobou jménem uživatele.
 17. Klient bere na vědomí, že Poskytovatelé budou postupovat podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 18. Poskytovatelé jsou oprávněni odmítnout registraci klienta v případě, že se tento nepodrobí identifikaci či kontrole dle AMLZ.
 19. Registrovaný Klient je oprávněn provést připsání peněžních prostředků na účet NS za účelem nabití elektronické peněženky či nákupu elektronických peněž/kupónů (pro účely tohoto bodu a čl. VII. Podmínek je používána měna EUR – vždy se k CZK přepočítává pro posouzení ke dni uskutečnění platby) pouze za těchto podmínek verifikace:
  1. V případě, že klient nakupuje elektronické peníze (kupóny) za limitovaných podmínek čl. VII. D. 1. Přílohy č. 1 těchto podmínek, tj. dodržení měsíčního limitu pro platby a nákup v částce nepřevyšující 250,-- EUR, není nutná žádná další verifikace nad rámec registrace (s výjimkou případů dle AMLZ, kdy je nutná identifikace a kontrola Klienta vždy). V případě překročení tohoto limitu je nutná další verifikace dle násl. písm.
  2. V případě překročení limitů ohledně elektronických peněz dle písm. a) a v případě platby Klienta za účelem nabití elektronické peněženky do 1000,-- EUR, je Netera oprávněna požadovat od klienta další údaje, a to zejména v případě podezření, že se jedná o podezřelý obchod či pokud jde o vznik obchodního vztahu. V takovém případě NS verifikuje Klienta stejně jako pod písm. c).
  3. Pokud klient platí částku vyšší než 1000,-- EUR a zároveň nižší než 15.000,-- EUR, může NS požadovat verifikaci Klienta a tento je povinen se verifikovat a do příslušných polí nahrát:
 • Sken obou stran průkazu totožnosti a dalšího podpůrného dokladu, ze kterého lze zjistit adresu trvalého pobytu klienta,
 • Druhý doklad totožnosti naskenovaný z obou stran. V případě, že se jedná o cestovní pas, naskenuje jednu stranu pasu s fotografií

Klient následně odešle tyto doklady technické podpoře NS, která nahrané doklady ověří a dále ověří shodu podoby klienta s jeho podobiznou dle nahraného průkazu totožnosti. Za průkaz totožnosti je považován platný občanský průkaz, platný cestovní pas, platný řidičský průkaz nebo průkaz o povolení pobytu cizince či jiný průkaz vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a je z něj patrna podoba a trvalý pobyt. Za podpůrný průkaz je považován výpis z účtu či kopie smlouvy o účtu s uvedením jména a trvalého pobytu klienta, když tento účet musí být veden u úvěrové instituce (banka, spořitelní družstvo) nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

NS je dále oprávněna požadovat od Klienta při verifikaci ověřovací platbu 1,-- Kč, a to z účtu uvedeného na podpůrném průkazu. Tato částka je následně k dispozici Klientovi na elektronické peněžence.

Technická podpora je oprávněna zamítnou verifikaci a transakci neprovést.

  1. Pokud klient směňuje hodnotu 15.000,-- EUR a více nebo se jedná o politicky exponovanou osobu či osobu usazenou rizikové zemi dle označení Evropské komise, je povinen vyplnit tzv. ID dotazník, kde je povinen vyplnit a doložit nad rámec písm. b) též:
 • Údaje o zaměstnání/podnikání
 • Údaje o příjmech/zdrojích příjmů
 • Údaje o soudních procesech s klientem
 • Údaje o očekávaných příjmech/výnosech klienta
 • Údaje o účelu transakce Profilu,
 • Údaje o skutečném vlastníkovi klienta (je-li klient právnickou osobou),

Dotazník je následně verifikován technickou podporou NS. Technická podpora je oprávněna zamítnou verifikaci a transakci neprovést.

 1. Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami prohlašuje Klient, že není v likvidaci, není proti němu vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, po dobu platnosti smlouvy bude bezodkladně informovat o změnách, které v těchto oblastech nastanou. Oprávněná osoba odpovídá za všechny následky, které by vznikly z důvodu neohlášených změn.

IV. Transakce

 1. Kurz nákupu nebo prodeje kryptoměny je kurz sdělený prostřednictvím webových stránek.
 2. Klient souhlasí s tím, že z elektronických peněž či prostředků na elektronické peněžence mu nebudou ze strany NS placeny úroky.
 3. BST si vyhrazuje právo odmítnout uzavření transakce na nákup či prodej či alokaci kryptoměn dle Kupní smlouvy.

V. Vypořádání kryptoměn, elektronických peněz či prostředků

 1. Vypořádání je podrobně popsáno v rámci přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto podmínek.

VI. Rizika obchodování s kryptoměnou

 1. Digitální měna není v České republice zákonnou měnou, neboť není regulována právními předpisy upravujícími platební služby (zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění), a obchodování s Digitální měnou nepodléhá tedy povolení, regulaci ani dohledu České národní banky.
 2. Klient bere na vědomí, že současná právní úprava Digitální měny je pouze dílčí a neúplná, přičemž tento stav, stejně jako výklad dosud platných právních norem, se může v budoucnu změnit, a zavazuje se tyto změny, jakož i s nimi spojené úpravy těchto Podmínek, plně respektovat.
 3. Klient si je plně vědom veškerých rizik spojených se Směnami, charakterem a způsobem uchovávání Digitální měny, zejména bere v úvahu nebezpečí fluktuace ceny a hodnoty Digitální měny a s tím související možnost výrazných zisků i ztrát investic, a to i v rámci krátkého časového intervalu.
 4. Poskytovatelé nenesou žádnou odpovědnost za výkyvy v ceně a hodnotě Digitální měny, za snížení či ztrátu důvěryhodnosti, anonymity či jiného kladně hodnoceného atributu Digitální měny, ani za změny právní úpravy v oblasti obchodování s Digitální měnou.
 5. Klient prohlašuje, že před uzavřením Kupní smlouvy zodpovědně zvážil své schopnosti posoudit veškerá rizika spojená s Digitální měnou a Směnami popsaná v tomto článku, jakož i své majetkové, finanční a investiční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu přijímá.
 6. Klient bere na vědomí, že připsáním Digitální měny na kryptoadresu Klienta ze strany BST se stává Směna nevratnou, a tudíž konečnou a nelze od této odstoupit.

VII. Identifikace a kontrola Klienta podle AMLZ

 1. Poskytovatelé je osobou povinnou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. B) bod 5 a l) AMLZ, a jsou proto povinni postupovat v souladu s tímto zákonem.
 2. NS jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 7 AMLZ identifikaci Klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1.000 EUR za období jednoho (1) měsíce, bez ohledu na tento limit rovněž vždy, pokud jde o podezřelý obchod, či vznik obchodního vztahu. Hodnoty jednotlivých obchodů se pro účely posouzení dosažení výše uvedeného limitu sčítají pro jednotlivé Klienty, Profily, jakož i e-mailové adresy.
 3. Klient bere na vědomí, že NS může pro jednotlivé typy jím poskytovaných obchodů stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provedou identifikaci Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než částka 1.000 EUR.
 4. Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Obchod se považuje za podezřelý vždy, pokud se Klient odmítá podrobit kontrole, jak je popsána níže.
 5. Identifikace Klienta se provádí v souladu s ustanovením § 8 AMLZ následovně:
  1. při identifikaci Klienta, který je fyzickou osobou, NS identifikační údaje zaznamená a ověří ze dvou průkazů totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazů totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a též ověří údaje v podpůrném dokladu, zda souhlasí s doklady totožnosti;
  2. při identifikaci Klienta, který je právnickou osobou, NS identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.
 1. V rámci identifikace Klienta NS zjistí a zaznamená, zda Klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 2. Při dalších obchodech s Klientem, který byl již identifikován, ověří NS vhodným způsobem totožnost konkrétní jednající fyzické osoby.
 3. V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech NS a BST kontrolují platnost a úplnost identifikačních údajů Klienta a zaznamenávají jejich změny.
 4. Klient poskytne NS informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Poskytovatelé mohou pro účely AMLZ takto získané informace zpracovávat.
 5. Identifikační údaje jsou poskytovány Klientem před úhradou peněžních prostředků jedním ze způsobů specifikovaných v příloze č. 1 k těmto podmínkám, za které jsou následně připsány elektronické peníze či nabita elektronická peněženka. Předpokladem pro vložení peněžních prostředků je předložení všech požadovaných dokladů a dokumentů v rámci provádění identifikace v souladu s AMLZ.
 6. NS jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 9 AMLZ kontrolu Klienta před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 15.000 EUR nebo vyšší, s politicky exponovanou osobou, s osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evropské komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou a dále provede kontrolu, jde-li o podezřelý obchod, a při vzniku obchodního vztahu, a to před uskutečněním transakce, a to i v době trvání obchodního vztahu.
 7. Kontrola zahrnuje získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, zjišťování vlastnické a řídící struktury Klienta a jeho skutečného majitele, pokud je Klientem právnická osoba, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele, průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.
 8. Klient bere na vědomí, že NS je oprávněna pro jednotlivé typy jím poskytovaných obchodů stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede kontrolu Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než částky shora.
 9. Klient je povinen poskytnout NS či BST informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů.
 10. Poskytovatelé odmítnou uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost a Klient se odmítne podrobit identifikaci, nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, anebo pokud z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu Klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.
 11. Zjistí-li Poskytovatelé podezřelý obchod, oznámí to Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem.
 12. Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladnou realizací obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, Poskytovatelé mohou vyřídit objednávku Klienta týkající se podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu Úřadem.
 13. Klient bere na vědomí, že hrozí-li nebezpečí ve smyslu odst. 17 a šetření podezřelého obchodu si pro složitost vyžaduje delší dobu, Úřad může rozhodnout (i) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu Klienta, (ii) o odložení splnění příkazu Klienta nebo (iii) o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu, u Poskytovatelů.
 14. V mezích tohoto článku provádí NS identifikaci a kontrolu Klienta způsoby a prostředky, jak jsou popsány v článku III. Podmínek.
 15. Klient prohlašuje, že jím zaslané peněžní prostředky nebo virtuální měny nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem nákupu a prodeje virtuálních měn/elektronických peněz či nabití elektronické peněženky není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 16. V případě, že Klient zjistí jakékoli jednání ohrožující jeho Profil, zejména pokud jde o zneužití Klientského Profilu Klienta, přístupových údajů či hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti či jednání vyrozumět Poskytovatele.
 17. Pokud Poskytovatelé zaznamenají na Profilu klienta činnost, která by naznačovala podezření, že Profil je využíván pro legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, mohl být použit při páchání trestné činnosti anebo v souvislosti s páchanou trestní či jakoukoliv jinou protizákonnou činností, je Klient povinen bezodkladně poskytnout daným Poskytovatelům vysvětlení a případně i součinnost k odstranění zjištěných nedostatků a přijetí opatření na odstranění závadného stavu, pokud sám Klient bezodkladně nezjedná nápravu. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že Poskytovatelé jsou v takovém případě povinni vyrozumět příslušné orgány a znemožnit Klientovi dále využívat Klientský účet
 18. Klient bere na vědomí, že Poskytovatelé jsou na základě ustanovení zákona AMLZ povinni přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím. Na základě výše uvedených závazků Klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:

- příjem z podnikání nebo výdělečné činnosti

- půjčka

- dar

- výhra

- dědictví

- příjem z prodeje jiného majetku

Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí Poskytovatelům konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Poskytovatelé jsou oprávněni požadovat od Klienta doplnění získaných informací a dokladů.

 1. BST převezme provedenou identifikaci či kontrolu klienta od NS, a to v souladu s AMLZ. BST odpovídá, jako by identifikaci či kontrolu provedla sama. BST je i přesto, že převezme identifikaci či kontrolu dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) a b) AMLZ, povinna v případě zákonné povinnosti provádět kontrolu klienta dle dalších příslušných ustanovení AMLZ, a to zejména: průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.
 2. V případě vkladu peněžních prostředků Klientem v hotovosti na bankovní účet NS je povinnou osobou k provedení identifikace a kontroly klienta příslušná bankovní instituce přijímající hotovost klienta. Provede-li identifikaci a kontrolu Klienta tato bankovní instituce, Poskytovatelé nejsou povinni učinit identifikaci ani kontrolu klienta dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) a b) AMLZ (viz § 11 odst. 1 písm. a) AMLZ).
 3. První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou provede Provozovatel za fyzické přítomnosti identifikovaného dle ustanovení § 8 odst. 1 AMLZ, a to výjimkami dle AMLZ kdy není fyzická přítomnost identifikovaného nezbytná.

VIII. Směna, alokace kryptoměny

 1. Postup při nákupu a prodeji či alokaci kryptoměny je podrobně popsán v příloze č. 1 těchto podmínek.
 2. Při Směně, jak je specifikována v čl. I. bod 15 podmínek (tj. nákup či prodej kryptoměny za elektronické peníze) neprovozuje BST na webových stránkách směnárenskou činnost podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, neposkytuje platební služby podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, neposkytuje investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani nezajišťuje kolektivní investování podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

IX. Odstoupení od Smlouvy

 1. V případě nákupu či prodeje kryptoměny nemůže Klient po připsání či odepsání kryptoměny na Kryptoadresu /z Kryptoadresy odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 písm. b) občanského zákoníku, neboť předmětem Smlouvy je dodávka Digitální měny, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

X. Další práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Klient je povinen při užívání Webových stránek dodržovat obecně závazné právní předpisy a Podmínky, jakož i respektovat práva Poskytovatelů i třetích osob. Klient se zejména zavazuje, že nebude:
  1. užívat Webové stránky způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní Klienty a/nebo třetí osoby;
  2. pozměňovat obsah Webových stránek, jakkoliv do nich zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;
  3. používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování Webových stránek;
  4. získávat neoprávněně osobní údaje jiných Klientů nebo skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství Poskytovatelů; a
  5. používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému účtu jakýmkoli třetím osobám.
 1. Klient nese odpovědnost za jakoukoli újmu či škodu vzniklou v důsledku jeho jednání či opomenutí, které je v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy, Podmínkami a Smlouvou, Kupní smlouvou či Smlouvou NETERA.
 2. Klient je oprávněn:
  1. spravovat svůj klientský účet, zejména si určit (případně měnit) přístupové heslo ke svému účtu, a další nastavitelné parametry;
  2. obracet se kdykoli prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím telefonické komunikace na klientskou podporu Poskytovatelů, která mu poskytne potřebné informace, návody a doporučení a zabezpečí mu další pomoc nezbytnou pro využívání služeb Provozovatele, a to v českém či anglickém jazyce, podle aktuální dostupnosti pracovníků Poskytovatelů;
  3. reklamovat v případech a způsoby stanovenými Podmínkami, jakož i obecně závaznými právními předpisy.
 1. Uživatel je povinen chránit své Přístupové údaje pro přihlášení Uživatele do Profilu a pro přístup k Službě před zneužitím třetí osobou. V případě zjištění jakéhokoliv zneužití dle předchozí věty je Uživatel povinen neprodleně toto sdělit Poskytovatelům a změnit heslo ke svému Profilu, je-li to možné.
 2. Poskytovatelé si tímto vyhrazují právo v případě mnohonásobného nesprávného zadání hesla k Profilu tento Profil dočasně zablokovat, případně pro ověření kontaktovat Uživatele skrze v Profilu uvedené kontaktní údaje.
 3. Uživatel vůči Poskytovatelům prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:
 1. je plně svéprávný a tedy způsobilý k právnímu jednání a k jednání spojených s touto Smlouvou;
 2. neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů;
 3. veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné v rámci registrace;
 4. nebude používat žádnou Službu nabízenou Poskytovateli v rozporu s platnými právními předpisy či nebude používat takovou Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele došlo k porušení platných právních předpisů;
 5. bude používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny dle těchto podmínek nebo Webového rozhraní;
 6. se před zahájením užívání jakékoliv Služby důkladně seznámil se Službou samotnou, resp. s její náplní, a vzal v potaz všechna rizika bezpečnostní i právní;
 7. se v souvislosti s registrací a užíváním Služeb seznámil se Smlouvou, resp. s obsahem těchto Podmínek, kterým rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí;
 8. že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy, Smlouvou, Podmínkami a/nebo oprávněnými zájmy Provozovatele či třetích osob,
 9. bude dodržovat Smlouvu, Kupní smlouvu, Smlouvu NETERA, vč. těchto podmínek,
 10. nebude činit to, co by mohlo jakkoliv narušit nebo poškodit Platformu včetně sítě a serverů, popřípadě samotné Webové rozhraní;
 11. nebude činit to, co by mohlo jakkoliv ohrozit, omezit nebo znemožnit poskytování Služeb;
 12. se nebude v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního ani neetického jednání;
 1. Uživatel nese veškerou odpovědnost za dopad svého jednání spojeného s užíváním jakékoliv Služby poskytnuté Poskytovateli a s tímto výslovně souhlasí.
 2. Uživatel se dále zaručuje, zavazuje a je plně seznámen s tím, že není oprávněn:
 1. užívat Službu v rozporu se Smlouvou (včetně Podmínek);
 2. užívat Službu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele či třetí osoby, zejména zakládáním duplicitních profilů jedním subjektem a/nebo jiné snaze o podvodné jednání;
 3. poškozovat dobré jméno nebo pověst Poskytovatelů;
 4. získávat či aktivně využívat Profil nebo Přístupové údaje jiných Uživatelů;
 5. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby;
 6. pokusit se narušit stabilitu, chod nebo data jakékoliv služby;
 7. vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiný subjekt, než Uživatel, nebo vytvářet Profily, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly;
 8. porušovat práva Poskytovatelů nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech Podmínek;
 9. pokusit se jednat protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.
 1. Uživatel je v rámci užívání Služeb povinen zachovávat práva Poskytovatelů a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly či s jinými předměty práv duševního vlastnictví.
  Povinnosti dodržovat práva duševního vlastnictví se mohou vztahovat i na Návštěvníka Webového Rozhraní.
 2. V případě, že Uživatel jakkoliv poruší tyto Podmínky, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatelé jsou oprávněni omezit Služby nebo uživateli zakázat je využívat nebo zablokovat Profil Uživatele a je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 3. Poskytovatelé vychází obvykle z toho, že údaje uvedené Uživatelem jsou správné.
 4. BST upozorňuje Uživatele, že v souladu s platnými právními předpisy (zejména ZDP) mohou podléhat příjmy Uživatele z kryptoměn od určitého celkového ročního úhrnu dani z příjmu, přičemž uživatel bere na vědomí, že tato odpovědnost a povinnost je výhradně na straně Uživatele.

XI. Reklamace

 1. V případě, že dojde na straně klienta ke zjištění jakýchkoli nestandartních okolností, zejména zcizení osobních dokladů, výpočetní techniky nebo jakýchkoli jiných událostí ovlivňujících bezpečnost či správnost prováděných transakcí, je povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele.
 2. Poskytovatelé nenesou žádnou odpovědnost v případě neprovedení transakce nákupu nebo prodeje virtuální měny, alokace kryptoměny, nákupu či prodeje elektronických peněz, nabití či zpětné výměny prostředků z elektronické peněženky, provedení plateb elektronickými penězi či z elektronické peněženky, zejména z důvodu nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních měn nebo v případě událostí vyšší moci, v těchto případech bude klient neprodleně kontaktován v pracovní době pracovníkem klientského centra a vzájemné závazky z neprovedené transakce se strany zavazují vzájemně vypořádat bez zbytečného odkladu v dobré víře.
 3. Reklamace klienta za chybnou transakci je upravena v příloze č. 1 těchto podmínek.

XII. Omezení odpovědnosti Poskytovatelů

 1. Poskytovatelé neodpovídají za jakoukoli újmu či škodu vzniklou Klientovi v důsledku nedbalosti Klienta či třetí osoby anebo v důsledku jejich úmyslného jednání v rozporu dobrými mravy, platnými právními předpisy, Smlouvou, Podmínkami či Kupní smlouvou.
 2. Poskytovatelé pak výslovně neodpovídají za jakoukoli újmu či škodu, která vznikla Klientovi uvedením chybných informací ze strany Klienta.
 3. Poskytovatelé neodpovídají Uživateli zejména za tyto skutečnosti:
 1. Webové Rozhraní a všechny Služby budou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu;
 2. Webové rozhraní a Služba budou poskytovány bez chyb a/nebo budou plně funkční.
 1. Poskytovatelé nenesou odpovědnost ani nemůžou nikterak Uživateli kompenzovat škody nebo jiné újmy způsobené v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v předchozím odstavci tohoto článku těchto Podmínek.
 2. Poskytovatelé neodpovídají Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Webového rozhraní.
 3. Poskytovatelé zejména neodpovídají Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:
 1. nefunkčností či nedostupností Webového rozhraní a/nebo Poskytovateli poskytovaných Služeb a/nebo jejich přerušením a/nebo poruchou jednoho ze zde uvedených;
 2. stahováním informací zveřejněných na Portálu;
 3. ztrátou informací Uživatele a/nebo neoprávněným přístupem k informacím Uživatele;
 4. zneužitím a/nebo jiným narušením Portálu a/nebo a/nebo kterékoliv Služby ze strany jiného Uživatele a/nebo třetích osob;
 5. ukončením provozování webových stránek a/nebo kterékoliv Služby či kterékoliv její části (jako například ztrátu způsobenou náhlým ukončením činnosti Poskytovateli).
 1. Poskytovatelé dále neodpovídají Uživateli za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených na webových stránkách a tudíž neodpovídají Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli v souvislosti s tím vznikne, zejména neodpovídají Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou neúplností, nepřesností, nepravdivostí či neaktuálností jakékoliv informace uvedené na Webových stránkách.
 2. Kliknutím na odkazy na webových stránkách může dojít k jeho opuštění a k přesměrování na Partnerské weby. Ve vztahu k Partnerským webům nenesou Poskytovatelé žádnou odpovědnost a neodpovídají Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou.
 3. Uživatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při využívání Služeb Poskytovatelů.
 4. Poskytovatelé dále neodpovídají za jakoukoli újmu či škodu vzniklou Klientovi:
  1. v důsledku legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci dosud platných právních předpisů;
  2. v důsledku rozhodnutí či opatření soudu, státního zastupitelství, policejního orgánu anebo jiných orgánů veřejné moci a státní správy a v důsledku výpadku sítě internet či P2P sítí Digitální měny;
  3. úplnou či částečnou nedostupností nebo nefunkčností Webových stránek;
  4. nezákonným zneužitím Webových stránek;
  5. počítačovými viry;
  6. kybernetickými útoky;
  7. jinými událostmi vyšší moci, spočívajícími mimo vůli Poskytovatelů;
  8. ukončením nabídky prodeje a/nebo nákupu některé nebo veškeré Digitální měny, případně dalších Služeb; a
  9. přerušením provozu Webových stránek Poskytovateli (např. za účelem provedení údržby) nebo jeho ukončením.

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Klient poskytuje v rámci vzájemných práv a povinností dle těchto Podmínek NS a BST své osobní údaje, když klient prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů na webových stránkách v sekci ,,Ochrana osobních údajů“ a s těmito souhlasí.
 2. Klient je srozuměn, že osobní údaje poskytuje oběma Poskytovatelům, tzn. BST i NS.

XIV. Podmínky používání Webového rozhraní, obchodní sdělení a cookies

 1. Celý obsah přístupný na Webových stránkách, obsah Služby, jakož i webový obsah souvisí a všechny na ni publikované materiály (zejména texty, šablony, fotografie, loga, obrázky, videa atd.), včetně programového vybavení Webového rozhraní, je chráněn autorským právem BST či NS a může být rovněž chráněn i právy třetích osob.
 2. Uživatel, byť ani jiný účastník, není oprávněn obsah dle předchozí věty Podmínek jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, šířit, rozmnožovat či používat k jakémukoliv účelu bez předchozího písemného souhlasu BST či NS.
 3. Uživatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek Uživatelem, je BST či NS oprávněn uplatňovat vůči Uživateli příslušné nároky z takového porušení, zejména pak nároky z autorských práv dle autorského zákona, včetně nároku na náhradu jakékoli majetkové a nemajetkové újmy takovým porušením způsobené.
 4. BST má právo neustále monitorovat obsah Portálu k zajištění jeho chodu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění smazat veškerý obsah Portálu, který je nebo může být shledán jako nevhodný a/nebo v rozporu s právními předpisy, jakož i má BST právo na úpravu, změnu, smazání /a/nebo zákazu obsahu Portálu, který považuje jinak za závadný.
 5. Celý obsah včetně jednotlivých funkcionalit a software nemusí být provozován pouze BST či NS, ale může být provozován jinými účastníky. Uživatel bere na vědomí, že autorská práva se mohou vztahovat i na některé části Webového rozhraní.
 6. Uživatel bere na vědomí a uzavřením Smlouvy souhlasí, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení a/nebo zprávy v diskuzním fóru a/nebo v jiných komunikačních kanálech týkajících se Portálu vkládá bez nároku na jakoukoliv odměnu, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele, přičemž vyjadřují názory jejich autorů, nikoliv názory Poskytovatelů a Poskytovatelé neodpovídají za pravdivost informací v nich obsažených ani za soulad těchto informací s právními předpisy.
 7. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Portálu (v diskuzních fórech, skupinách a/nebo jinde) se považuje za veřejnou, přičemž publikováním svých komentářů, zpráv a/nebo jiných informací na Portálu Uživatel poskytuje Poskytovatelům právo používat tyto komentáře, zprávy a/nebo jiné informace Uživatele k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.
 8. BST využívá cookies za účelem zlepšení podmínek poskytování svých služeb a jejich propagace.
 9. Cookies se rozumí malý soubor dat, který Webová stránka uloží do zařízení Klienta a Návštěvníka webových stránek, jehož účelem je zefektivnit zobrazovaný obsah a používání Webové stránky individuálně pro každého z Klientů a Návštěvníků. Používáním Webové stránky uděluje Klient a Návštěvník BST souhlas s ukládáním souborů cookies na svém zařízení.
 10. Cookies dále umožňuje sledovat užívání služeb klientem na webových stránkách vč. IP adresy. Smyslem je poskytovat co nejkvalitnější služby a obsah. S tímto též klient souhlasí.
 11. Uzavřením Smlouvy uděluje Klient Poskytovatelům souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelů na e-mailovou adresu Klienta. Obchodním sdělením se rozumí zejména zasílání marketingových kampaní, newsletterů a obchodních nabídek. Při doručení obchodního sdělení má Návštěvník a Klient možnost vyjádřit svou vůli nedostávat další sdělení a Společnost je povinna tento projev vůle respektovat a další sdělení Návštěvníkovi a Klientovi nezasílat.

XV. Ukončení smlouvy, Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že Klient nemá žádné elektronické peníze, prostředky na elektronické peněžence či kryptoměny na kryptopeněžence, je oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele o ukončení smlouvy a zrušení jeho Klientského účtu. V případě, že má klient prostředky na elektronické peněžence, je oprávněn požádat o ukončení smlouvy a zrušení Klientského účtu, k němuž dojde až po zaslání prostředků z elektronické peněženky na účet Klienta za podmínek přílohy č. 1 těchto Podmínek.
 2. Klient prohlašuje, že byl před uzavřením těchto podmínek seznámen s podmínkami poskytování služeb ze strany Poskytovatelů, mechanismem fungování elektronických peněz, elektronické peněženky, platebních služeb, virtuálních měn a obsahem platformy i těchto podmínek.
 3. Jestliže se některé ustanovení těchto podmínek, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost podmínek jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí.
 4. Každá smluvní strana (jakožto případně dotčená strana) na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností, tj. pro vyloučení pochybností se ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ve vztazích mezi smluvními stranami založených těmito podmínkami neaplikují. Současně se pro vyloučení pochybností ve vztazích mezi smluvními stranami založených těmito podmínkami neaplikuje ustanovení § 1793 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 5. Poskytovatelé si vyhrazují právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Webové stránky či rozsah a podmínky nabídky produktů a služeb, a to i bez předchozího upozornění Klienta. Klient bere na vědomí, že tyto úpravy mohou mít vliv na charakter nabídky produktů a služeb, a zavazuje se, že v této souvislosti nebude uplatňovat náhradu jakékoli újmy či škody.
 6. Klient bere na vědomí, že v rámci vydávání elektronických peněz, poskytování platebních služeb či obchodování s Digitální měnou spolupracují Poskytovatelé s orgány veřejné moci a správy (např. s Českou národní bankou, Úřadem, policejními orgány apod.) a poskytují jim veškerou součinnost nezbytnou pro výkon jejich pravomocí, a v této souvislosti se zavazuje poskytovat obdobnou spolupráci a součinnost Poskytovatelům.
 7. Veškeré spory vzniklé mezi Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky. Provozovatel upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce a orgánem dohledu nad činnostmi NS dle Smlouvy ČNB.
 8. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s Webovými stránkami a jejich užíváním se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy právní poměr Smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
 9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ujednání Podmínek odchylná od ustanovení Občanského zákoníku nebo tato ustanovení vylučující jsou takto sjednána vědomě a v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a s respektem ke všem právům a oprávněným zájmům Smluvních stran.
 10. Klient prohlašuje, že se před zahájením užívání Webových stránek a zadáním objednávky důkladně seznámil s těmito Podmínkami, plně jim porozuměl a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem.
 11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14.6.2019.

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek pro webové stránky: www.cryfin-boost.com

 1. DEFINICE POJMŮ
 1. Společností BE-SMART TRADE nebo jen BST se rozumí společnost BE-SMART TRADE s.r.o., IČ: 03838846, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č.vl. 238789, která je vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu ve smyslu ust. § 99 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZoPS“) a poskytovatelem určitých platebních služeb dle ZoPS, zapsaným v registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu vedeném Českou národní bankou (dostupnost na internetových stránkách České národní banky - www.cnb.cz). BST zajišťuje nákup a prodej Kryptoměny směnou za elektronické kupóny či prostředky z elektronické peněženky či službu alokace Kryptoměny. 
 2. Společností Netera Systems nebo jen NS/Netera se rozumí společnost Netera Systems s.r.o., IČ: 242 26 726, se sídlem Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č.vl. 190493, která je vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu ve smyslu ust. § 99 a násl. ZoPS a poskytovatelem určitých platebních služeb dle ZoPS, zapsaným v registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu vedeném Českou národní bankou (dostupnost na internetových stránkách České národní banky - www.cnb.cz). NS vydává elektronické peníze (kupóny) a poskytuje platební služby dle ZoPS prostřednictvím platebního systému NeteraPay popsaného v textu níže. 
 3. Systémem NeteraPay se rozumí souhrn softwarových a systémových řešení NS (implementovaný na webových stránkách www.NeteraPay.eu) umožňující provádění transakcí prostřednictvím virtuální elektronické peněženky NeteraPay Wallet a elektronických kupónů NeteraPay Coupons. 
 4. Webovými stránkami se rozumí webové stránky www.cryfin-boost.com
 5. Elektronickou peněženkou NeteraPay Wallet (Elektronická peněženka) se rozumí platební účet Klienta v Platebním systému NeteraPay, který Klient nabije zvolenou platební metodou a jehož prostřednictvím zadává platební příkazy a provádí bezhotovostní platby u Obchodníků či provádí na základě Kupní smlouvy nákup/prodej kryptoměny.
 6. Elektronickými kupóny NeteraPay Coupons (Elektronické kupóny) se rozumí předplacené elektronické kupóny s unikátním kódem, jejichž prostřednictvím provádí Klient platby u Obchodníků.
 7. Obchodníkem se rozumí právnická nebo fyzická osoba odlišná od NS, BST a Klienta, kterému Klient poskytuje prostřednictvím Platebního systému NeteraPay úhradu za poskytnuté zboží nebo služby na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi Klientem a Obchodníkem.
 8. Smlouvou NETERA se rozumí smlouva mezi NS a Klientem o poskytování služeb Elektronické peněženky a o podmínkách Elektronických kupónů ve smyslu VOP. Smlouva NETERA se stává součástí Smlouvy specifikované v čl. I. bod 12 VOP.
 9. Kupní smlouvou se rozumí smlouva specifikovaná v čl. I. 14 VOP. 
 10. Podmínkami se rozumí ustanovení uvedená v této příloze č. 1 VOP, když tyto jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro webové stránky www.cryfin-boost.com (dále jen ,,VOP“) a jsou její nedílnou součástí.
 11. Elektronickými penězi se rozumí ve smyslu ust. § 4 ZoPS peněžní hodnota, která:
 1. Vydáním Elektronických peněz se rozumí výměna peněžních prostředků poukázaných Klientem, jejichž příjemcem je NS, za Elektronické peníze ve výši odpovídající jmenovité hodnotě poukázaných peněžních prostředků (1:1). K vydání Elektronických peněz dochází zakoupením Elektronických kupónů NeteraPay Coupons s unikátním číselným kódem. 
 2. Platbou Elektronickými penězi se rozumí provedení úhrady za zboží/služby u Obchodníků prostřednictvím Elektronických kupónů. 
 3. Zpětnou výměnou Elektronických peněz se rozumí výměna Elektronických peněz za bezhotovostní peněžní prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vyměňovaných Elektronických peněz (poměr 1:1) provedená NS na žádost Klienta. 
 4. Zákonem o platebním styku (ZoPS) se rozumí zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
 5. AML se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 
 6. Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 7. GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 8. Pravidly ochrany soukromí se rozumí způsob nakládání s osobními údaji a zabezpečení jejich ochrany v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, resp. s GDPR. Pravidla ochrany soukromí naleznete na webových stránkách v sekci ,,Ochrana osobních údajů“.
 1. PŮSOBNOST PODMÍNEK
 1. Tyto podmínky stanovují pravidla využívání Platebního systému NeteraPay (elektronické peněženky a elektronických kupónů) a pravidla nákupu/prodeje kryptoměn vč. služby alokace kryptoměny.

ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA a KRYPTOADRESA 

 1. ZŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY a KRYPTOADRESY
 1. Pro zřízení Elektronické peněženky a Kryptoadresy je nezbytné vyplnit v rámci registrace klienta na webových stránkách dle ustanovení VOP registrační údaje Klienta do registračního formuláře na webových stránkách a odsouhlasit VOP jejichž součástí jsou i tyto podmínky. Součástí registrace klienta jsou podmínky identifikace a event. kontroly klienta dle čl. VII. VOP. 
 2. K uzavření Smlouvy NETERA mezi NS a Klientem dochází v okamžiku uzavření smlouvy dle čl. I. bod 12 VOP.
 3. Po dokončení registrace a založení profilu specifikovaného v čl. I. bod 6 VOP je Klientovi zpřístupněna Elektronická peněženka a Kryptoadresa (viz čl. I bod 9 VOP). NS a BS zašlou Klientovi emailovou zprávu, v níž jej informují mimo jiné o zřízení a aktivaci Elektronické peněženky a Kryptoadresy. 
 1. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY
 1. Klient může mít v rámci Platebního systému NeteraPay zřízenu pouze jednu Elektronickou peněženku.
 2. Elektronická peněženka je vedena pouze v české měně. 
 3. Zůstatek v Elektronické peněžence může Klient navýšit pomocí těchto platebních metod: 

(dále také jako „Kanály nabíjení“). 

 1. Při navýšení zůstatku Elektronické peněženky některým z Kanálů nabíjení si NS vyhrazuje právo učinit převáděné finanční prostředky pro Klienta disponibilní až v okamžiku, kdy tyto prostředky skutečně obdrží od poskytovatelů platebních metod. Prostředky připsané do Elektronické peněženky Klienta může NS z Elektronické peněženky opět odepsat, jestliže převáděné prostředky neobdrží od poskytovatelů platebních metod v obvyklé lhůtě. V takovém případě NS sníží Klientovi zůstatek v jeho Elektronické peněžence o částku prostředků, které NS neobdržela. Pokud však nebude zůstatek v Elektronické peněžence Klienta pro tento účel dostatečný, vyhrazuje si NS právo nárokovat u Klienta zaplacení těchto prostředků v odpovídající výši. S tímto postupem je Klient srozuměn a souhlasí s ním. 
 2. Prostřednictvím zůstatku v Elektronické peněžence provádí Klient platby u Obchodníků (úhrada za služby/zboží) a směnu specifikovanou v čl. I. bodu 15 VOP (nákup/prodej Bitcoin).
 3. Klient může zobrazit zůstatek ve své Elektronické peněžence, jakož i historii provedených platebních transakcí, ve své osobní sekci na webových stránkách. Zůstatek v Elektronické peněžence není úročen.
 4. Klient může kdykoliv žádat zaslání prostředků z elektronické peněženky na účet, ze kterého byl navýšen zůstatek Elektronické peněženky či na jiný ověřený účet Klienta. Klient bere na vědomí, že zpracování tohoto příkazu může trvat ve výjimečných situacích až 7 pracovních dnů. NS je oprávněna si jednostranně započíst vůči pohledávce Klienta na výplatu peněžních prostředků veškeré své splatné pohledávky vůči Klientovi.
 1. REZERVA V ELEKTRONICKÉ PENĚŽENCE
 1. NS si vyhrazuje právo stanovit Klientovi v Elektronické peněžence rezervu. 
 2. Výši rezervy může NS stanovit kdykoliv svým rozhodnutím, a to konkrétní částkou nebo procentem z objemu finančních prostředků připsaných do Elektronické peněženky za určité předcházející období, případně kombinací obou těchto způsobů. 
 3. NS stanovení rezervy a její výše včetně jakýchkoliv budoucích změn Klientovi oznámí zasláním informací na jeho email. 
 4. NS konstatuje, že rezerva slouží k zajištění jakýchkoliv jejích pohledávek za Klientem, když tyto pohledávky je NS povinna sdělit klientovi v emailu dle bodu 3 tohoto článku v rámci oznámení o stanovení rezervy.
 5. Rezerva znamená, že určitá část zůstatku v Elektronické peněžence (dle rozhodnutí NS) nemůže být Klientem použita. 
 6. Klient možnost stanovení rezervy schvaluje uzavřením Smlouvy NETERA a zadáním první platební transakce z Elektronické peněženky po využití tohoto oprávnění ze strany NS. 
 7. NS si vyhrazuje právo požadovat po Klientovi navýšení zůstatku v Elektronické peněžence za účelem splnění požadavku na stanovení rezervy. 
 1. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY
 1. Klient je povinen používat svou Elektronickou peněženku tak, aby neohrozil bezpečnost používání Elektronické peněženky, především aby dodržoval pravidla bezpečného chování v prostředí internetu a nesděloval nikomu své přístupové údaje ke své Elektronické peněžence. 
 2. Klient je povinen neprodleně oznámit NS, že došlo k prozrazení jeho přístupových údajů k Elektronické peněžence nebo že toto riziko reálně hrozí. Současně je povinen změnit stávající přístupové heslo.
 3. Klient je povinen neprodleně oznámit NS podezření na protiprávní či jiné nedovolené jednání v souvislosti s Platebním systémem NeteraPay nebo chybné chování Platebního systému NeteraPay.
 4. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že nese výlučnou odpovědnost za transakce jím chybně zadané a v důsledku toho NS provedené, a dále za transakce zadané jinou osobou než Klientem, která se přihlásila do jeho Elektronické peněženky, pokud neprokáže, že přístupové údaje k jeho Elektronické peněžence byly zpřístupněny neoprávněné osobě nikoliv jeho zaviněním. 
 5. Klient nese odpovědnost za škodu, která mu vznikla tím, že neprovedl včas opatření k nápravě závadného nebo ohrožujícího stavu, zejména tím, že neučinil potřebná oznámení NS nebo orgánům činným v trestním řízení. 
 6. Klient je povinen aktualizovat své osobní nebo identifikační údaje, a to neprodleně poté, co došlo k jejich změně. 
 7. NS neprovede platbu na základě Klientova příkazu v případě, že v Elektronické peněžence Klienta není dostatečný zůstatek pro požadovanou platbu (vč. nákupu kryptoměny).
 8. Klient je povinen dodržovat technická pravidla a pokyny NS ve vztahu k Platebnímu systému NeteraPay a dodržovat je včetně jejich průběžných změn. Pokud Klient tato pravidla či pokyny poruší, nenese NS odpovědnost za jakoukoli škodu. 
 9. Klient bere na vědomí a souhlasí, že je povinen NS nahradit veškerou škodu, která jí vznikne jeho protiprávním jednáním nebo jednáním v rozporu s VOP vč. těchto podmínek, a to včetně smluvních pokut nebo jiných sankcí, které mohou být NS v této souvislosti uloženy. 
 1. ELEKTRONICKÉ KUPÓNY
 1. Vydání elektronických peněž (kupónů)
 1. Elektronické kupóny představují elektronické peníze ve smyslu § 4 ZoPS. Vydáním Elektronických peněz se rozumí výměna bezhotovostních či hotovostních peněžních prostředků poukázaných Klientem, jejichž příjemcem je NS, za Elektronické peníze ve výši odpovídající jmenovité hodnotě poukázaných peněžních prostředků. Elektronické peníze jsou vydány v okamžiku, kdy Klient obdrží do své emailové schránky Elektronický kupón s unikátním vícemístným číselným kódem.  
 2. Elektronické kupóny zakoupí Klient prostřednictvím systému NeteraPay. Elektronické kupóny mohou zakoupit pouze registrovaní Klienti s Profilem. Klient si vybere hodnotu kupónu a vygeneruje žádost o kupón v dané hodnotě. Klient uhradí Elektronický kupón pomocí platební metody, kterou si zvolí. Úhradu za Elektronický kupón lze provést bankovním převodem, bankovním převodem expresním (převod v rámci jedné banky), online platbou kartou či mobilní platbou Monetpay. NS má právo přeúčtovat Klientovi poplatky spojené s platbou prostřednictvím mobilní platby Monetpay či online kartou. Tyto poplatky je NS oprávněna strhnout přímo z platby Klienta při nákupu kupónů. Tj. o tyto poplatky bude ponížena hodnota vydaného kupónu. Při úhradě kupónu si NS vyhrazuje právo vydat elektronický kupón až v okamžiku, kdy finanční prostředky skutečně obdrží od poskytovatelů platebních metod.
 3. Po dokončení úhrady Elektronického kupónu obdrží Klient do své emailové schránky Elektronický kupón s unikátním vícemístným číselným kódem (dále jen „číselný kód“). Seznam zakoupených kupónů s číselnými kódy je klientovi k dispozici v osobní sekci Klienta na webových stránkách.
 1. Provádění platebních transakcí elektronickými penězi (kupóny)
 1. Prostřednictvím Elektronických kupónů (elektronických peněz) provádí Klient platební transakce u Obchodníků. Klient zadá číselný kód příslušného kupónu do platební brány (aplikace) umístěné na webových stránkách konkrétního Obchodníka; tím dojde k šifrovanému přenosu dat a kontrole číselného kódu s databází NS (ověření platnosti číselného kódu a hodnoty daného kupónu). Okamžikem zadání číselného kódu do platební brány Obchodníka dává Klient souhlas s provedením dané platební transakce, přičemž tímto rovněž dochází k přijetí platebního příkazu.
 2. Klient bere na vědomí, že Elektronický kupón se po provedení platby deaktivuje, a to i v případě, že na něm ještě zůstal finanční zůstatek (nebyla vyčerpána celá hodnota kupónu). Je v zájmu Klienta generovat Elektronické kupóny na přesnou částku, kterou se chystá zaplatit. Kupón nelze využít opakovaně. 
 3. Klient a/nebo jakákoli třetí osoba není oprávněna s Elektronickými kupóny jakýmkoli způsobem obchodovat/nakládat, a to jinak než v souladu s těmito VOP. 
 4. Elektronické peníze jsou vydávány pouze v české měně. 
 5. Elektronické peníze nejsou úročeny. 
 1. Zpětná výměna elektronických peněz (kupónů)
 1. Klient může kdykoliv provést zpětnou výměnu zakoupených a dosud nepoužitých Elektronických kupónů. Klient bere na vědomí, že zpracování příkazu k provedení zpětné výměny zpravidla trvá 1 pracovní den, avšak ve výjimečných případech může trvat až 7 kalendářních dnů od zadání příkazu k provedení zpětné výměny. 
 2. Zpětná výměna Elektronických peněz podléhá poplatku za zpětnou výměnu ve výši 200 Kč. Nárok NS na úhradu poplatku za zpětnou výměnu může být započten proti nároku Klienta na vydání prostředků v rámci zpětné výměny Elektronických peněz. V případě, že nárok NS nebyl uspokojen započtením, je Klient povinen poplatek za zpětnou výměnu uhradit na základě výzvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení.
 3. NS je oprávněna si jednostranně započíst vůči pohledávce Klienta na výplatu peněžních prostředků veškeré své splatné pohledávky vůči Klientovi.
 4. Klient bere na vědomí, že před provedením zpětné výměny elektronických peněz v částce vyšší než 100 EUR je Klient v souladu s požadavky AML povinen podstoupit identifikaci dle čl. III. a XII. VOP. Do okamžiku úspěšného provedení identifikace není NS s realizací zpětné výměny v prodlení.
 1. Limity plateb elektronickými penězi (kupóny)
 1. Registrovaní Klienti mohou v jednom kalendářním měsíci zakoupit Elektronické kupóny v maximální hodnotě 250,-- EUR (ekvivalent v CZK) a současně provést platby u Obchodníků prostřednictvím Elektronických kupónů v maximální výši 250,-- EUR (ekvivalent v CZK) (dále jen „měsíční limity“). Jakmile dojde k překročení měsíčních limitů, je Klient povinen podstoupit identifikaci, event. kontrolu dle čl. III a VII VOP. 
 2. Do doby dokončení identifikace event. Kontroly Klienta nemůže Klient využívat Elektronické kupóny, jejichž nákupem či uplatněním by došlo k překročení měsíčních limitů. Po úspěšném provedení identifikace event. kontroly Klienta může Klient nakupovat a uplatňovat Elektronické kupóny bez finančního omezení.
 3. NS si vyhrazuje právo stanovit pro platební transakce s elektronickými penězi i jiné transakční a objemové limity.
 1. Práva a povinnosti klienta při používání elektronických peněž (kupónů)
 1. Klient je povinen dodržovat pravidla bezpečného chování v prostředí internetu, uchovávat číselné kódy kupónů v bezpečí a chránit je před zpřístupněním třetím osobám. 
 2. Klient je povinen neprodleně oznámit NS podezření na protiprávní či jiné nedovolené jednání v souvislosti s Platebním systémem NeteraPay nebo chybné chování Platebního systému NeteraPay.
 3. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že nese výlučnou odpovědnost za platby jím chybně zadané a v důsledku toho NS provedené, a dále za platby zadané jinou osobou než Klientem, která použila číselné kódy kupónů zakoupených Klientem, pokud neprokáže, že číselné kódy byly zpřístupněny neoprávněné osobě nikoliv jeho zaviněním. 
 4. Klient nese odpovědnost za škodu, která mu vznikla tím, že neprovedl včas opatření k nápravě závadného nebo ohrožujícího stavu, zejména tím, že neučinil potřebná oznámení NS nebo orgánům činným v trestním řízení. 
 5. Klient je povinen aktualizovat své osobní nebo identifikační údaje, a to neprodleně poté, co došlo k jejich změně. 
 6. Klient je povinen dodržovat technická pravidla a pokyny NS ve vztahu k Platebnímu systému NeteraPay. Pokud Klient tato pravidla či pokyny poruší, nenese NS odpovědnost za jakoukoli škodu. 
 7. Klient bere na vědomí a souhlasí, že je povinen NS nahradit veškerou škodu, která jí vznikne jeho protiprávním jednáním nebo jednáním v rozporu s těmito VOP, a to včetně smluvních pokut nebo jiných sankcí, které mohou být NS v této souvislosti uloženy. 
 1. SMĚNA ELEKTRONICKÝCH PENĚŽ (kupónů) ČI PROSTŘEDKŮ NA ELEKTRONICKÉ PENĚŽENCE ZA KRYPTOMĚNU
 1. Nákup kryptoměny
 1. Za elektronické peníze (kupóny) či z prostředků na elektronické peněžence provádí Klient nákup Bitcoin, a to prostřednictvím k tomu určeného pole na Webových stránkách. Do objednávkového formuláře Klient zadá cenu, za kterou chce Bitcoin zakoupit. V objednávkovém formuláři bude Klientovi před provedením nákupu sdělena cena a počet Bitcoin, který je za požadovanou částku nakupován a poplatek za provedení nákupu v souladu s těmito Podmínkami. Okamžikem vyplnění a odeslání objednávkového formuláře od klienta dochází k uzavření Kupní smlouvy specifikované v čl. I. odst. 14 VOP.
 2. Klient obdrží obratem od BST do svého emailu potvrzení o provedení objednávky s uvedením předmětu objednávky.
 3. Do 24 hodin po provedení objednávky připíše BST příslušný počet Bitcoin Klientovi na jeho Kryptoadresu jak je specifikována v čl. I. odst. 9 VOP. Současně BST odepíše za nákup Bitcoin Klientovi příslušnou částku z elektronické peněženky nebo deaktivuje příslušný kupón. Vypořádání též oznámí BST Klientovi na jeho email. Klient bere na vědomí a souhlasí, že počet Bitcoin uvedený v objednávce se může lišit od počtu Bitcoin, které budou Klientovi nakonec připsány na Kryptoadresu, a to o změnu ceny Bitcoin v období ode dne odeslání objednávky do vypořádání objednávky (tj. připsání Bitcoin na Kryptoadresu).
 1. Prodej kryptoměny
 1. Pokud požaduje Klient prodej Bitcoin ze své Kryptoadresy, provede tak prostřednictvím k tomu určeného pole na Webových stránkách. Do objednávkového formuláře Klient zadá počet Bitcoin, které chce prodat. V objednávkovém formuláři bude Klientovi před provedení prodeje sdělena cena Bitcoin, částka elektronických peněz (kupónu) či prostředků elektronické peněženky, která bude připsána za požadovaný počet Bitcoin a poplatek za provedení prodeje v souladu s těmito podmínkami. Okamžikem vyplnění a odeslání objednávkového formuláře od klienta dochází k uzavření Kupní smlouvy specifikované v čl. I. bod 14 VOP.
 2. Klient obdrží obratem od BST do svého emailu potvrzení o provedení objednávky s uvedením předmětu objednávky.
 3. Do 24 hodin po provedení objednávky připíše BST příslušnou částku prostředků Klientovi na jeho elektronickou peněženku či zašle elektronické peníze (kupón) v příslušné hodnotě do emailu Klienta. Současně odepíše příslušný počet Bitcoin z Kryptoadresy Klienta. Vypořádání též oznámí BST Klientovi na jeho email. Klient bere na vědomí a souhlasí, že hodnota elektronických peněz (kupónu) či částka prostředků zaslaných na elektronickou peněženku za příslušný počet prodávaných Bitcoin uvedený v objednávce se může lišit od hodnoty/částky zaslané/připsané do emailu/na elektronickou peněženku, a to o změnu ceny Bitcoin v období ode dne odeslání objednávky do vypořádání objednávky (tj. zaslání/připsání elektronických peněz/prostředků na email/elektronickou peněženku).
 4. Při prodeji kryptoměny je vždy směna prováděna způsobem (připsáním kupónu či prostředků na elektronickou peněženku), jakým si zvolí Klient při vyplnění objednávky na prodej.
 1. Společné ustanovení k nákupu a prodeji kryptoměny
 1. Při Směně, jak je specifikována v čl. I. bod 15 VOP (tj. nákup či prodej kryptoměny za elektronické peníze či prostředky z elektronické peněženky) neprovozují NS ani BST na Webových stránkách směnárenskou činnost podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.
 2. Klient prohlašuje, že si je plně vědom rizik spojených s kryptoměnami. NS a BST upozorňují, že výše částky, kterou se Klient rozhodne do nákupu kryptoměn vložit, by neměla být vyšší než suma, o kterou si může dovolit přijít. Klient si je vědom toho, že je zákazníkem NS a BST zcela dobrovolně, uvědomuje si, že je za obchod vykonaný na základě Kupní smlouvy odpovědný sám a že v případě jakékoliv vzniklé ztráty není NS ani BST ani žádná třetí strana za ni odpovědná, a tedy ani povinná ji Klientovi uhradit.
 3. Při nákupu a prodeji kryptoměny za elektronické peníze je BST oprávněn si účtovat poplatek ve výši 1,5 % hodnoty transakce. Např. Půjde-li o nákup kryptoměny za elektronické peníze (kupón) v hodnotě 1.000,-- CZK, bude proveden nákup kryptoměny za 985,-- CZK a 15,-- CZK bude strženo (započteno) jako poplatek za nákup. Při prodeji kryptoměny se postupuje obdobně.
 1. ALOKACE KRYPTOMĚNY
 1. Klient je oprávněn využít ke svému účtu Kryptoadresy službu alokace kryptoměny. Výběr doby alokace je ponechán na Klientovi z následujících variant: 6 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců a 24 měsíců. Klient je oprávněn využít jak:
 1. Alokace kryptoměny je prováděna prostřednictvím k tomu určeného pole na Webových stránkách. Do objednávkového formuláře Klient zadá počet Bitcoin, který chce alokovat (pravidelně a/nebo jednorázově) a výběr doby alokace. V objednávkovém formuláři bude Klientovi před provedením alokace sdělen příslušný úrok v rámci alokace, zhodnocení v hodnotě Bitcoin (tj. uvedení počátečního stavu Bitcoin a konečného stavu počtu Bitcoin po uplynutí alokační doby). Okamžikem vyplnění a odeslání objednávkového formuláře od Klienta dochází k závaznému objednání služby alokace kryptoměny a BST alokaci daného počtu Bitcoin provede k 1. dni kalendářního měsíce, prvně následujícího po obdržení objednávky od Klienta, a to na dobu požadovanou v objednávkovém formuláři. V případě pravidelné alokace provede BST každý měsíc k 1. dni alokaci příslušné měsíční hodnoty Bitcoin a poté každý měsíc opakovaně až do skončení alokačního období. Např. v případě jednorázové alokace Bitcoin v hodnotě 30.000,-- CZK na 12 měsíců objednané 3.1.2019 bude alokace Bitcoin v této hodnotě provedena od 1.2.2019 do 1.2.2020. V případě pravidelné alokace Bitcoin v hodnotě 1.000,-- CZK na 12 měsíců objednané 3.1.2019 bude od 1.2.2019 do 1.2.2020 prováděna vždy k 1. každého kalendářního měsíce alokace Bitcoin v hodnotě CZK odpovídající 1.000,-- CZK.
 2. Po provedení objednávky Klient obdrží obratem od BST do svého emailu potvrzení o objednávce alokace s předmětem objednávky. 
 3. Alokací se rozumí zapůjčení určitého počtu Bitcoin společnosti BTS na pevně stanovenou dobu, po kterou Klient nemá možnost s Bitcoin disponovat na své Kryptoadrese. Alokované Bitcoin se odepíší Klientovi z jeho účtu na Kryptoadrese na dobu alokace a tyto se zobrazí v kategorii ,,alokováno“.
 4. BST se zavazuje v případě alokace kryptoměny zaplatit Klientovi garantovaný úrok z alokovaných Bitcoin v následující výši:
 1. 0,3 % p.m. v případě alokace na 6 měsíců,
 2. 0,35 % p.m. v případě alokace na 12 měsíců, 
 3. 0,4 % p.m. v případě alokace na 18 měsíců a
 4. 0,5 % p.m. v případě alokace na 24 měsíců.
 1. Příslušný přirůstající úrok bude ze strany BST připisován v příslušné výši z alokovaných Bitcoin na základě dané objednávky za uplynulý měsíc k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž je úrok připisován, na Kryptoadresu Klienta, tj. bude připisován v kryptoměně (Bitcoin). Např. v případě alokace 1 Bitcoin na dobu 24 měsíců, bude 1. každého kalendářního měsíce vypláceno za uplynulý alokační měsíc na Kryptoadresu Klienta 0,05 Bitcoin (v případě pravidelné alokace 0,5 % p.m. ze součtu již pravidelně alokovaných Bitcoin na základě objednávky).
 2. Alokované Bitcoin se zavazuje BST vrátit Klientovi na jeho Kryptoadresu nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém skončila alokace.
 3. V případě předčasné žádosti o zrušení alokace (vrácení Bitcoin) ze strany Klienta, vyplatí BST alokované Bitcoin nejpozději do 3 měsíců ode dne obdržení žádosti o předčasné zrušení alokace (vrácení Bitcoin), a to na Kryptoadresu Klienta. Ode dne doručení žádosti o předčasné zrušení alokace nejsou alokované BTC dále úročeny.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 1. IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA DLE AML 
 1. Identifikace a kontrola klienta je prováděna za podmínek AML a VOP.
 2. NS a BST si vyhrazuje právo kdykoliv i nad rámec situací uvedených ve VOP vyzvat Klienta k provedení identifikace či požadovat předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů, je-li toho třeba ke splnění jejích povinností dle příslušných ustanovení AML.
 1. POPLATKY
 1. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby mohou podléhat poplatkům popsaným v těchto podmínkách a že je Klient povinen tyto poplatky zaplatit. 
 1. ZALOŽENÍ, POUŽÍVÁNÍ A ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO ÚČTU OBCHODNÍKA
 1. NS a Obchodník uzavírají samostatnou smlouvu o spolupráci a zajišťování platebních transakcí (dále jen „Smlouva o spolupráci“), na základě které je Obchodníkovi založen platební účet Obchodníka v rámci Platebního systému NeteraPay.
 2. Podmínky založení, používání a zrušení Platebního účtu Obchodníka jsou upraveny Smlouvou o spolupráci.
 1. MOŽNÉ OMEZENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB NETERAPAY
 1. Netera konstatuje, že rozsah ani dostupnost platebních metod v rámci poskytování služeb NeteraPay nejsou zaručeny, pokud nebylo výslovně sjednáno jinak.
 2. Klient bere na vědomí, že poskytovatelé jednotlivých platebních služeb, a to zejména v případě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím platebních karet, mohou být oprávněni kdykoliv požadovat, aby Netera přestala ve vztahu k Elektronické peněžence či Elektronickým kupónům poskytovat takovou platební službu. V takovém případě je Netera povinna Klientovi neprodleně poskytování služby přerušit, což Klient bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí. 
 3. Netera je oprávněna v odůvodněných případech v nezbytném rozsahu a s okamžitou účinností ukončit, přerušit či omezit poskytování služeb ve vztahu k Elektronické peněžence či Elektronickým kupónům. Uvedené platí především tehdy, pokud Netera získá podezření na protiprávní jednání, a to zejména používání Elektronické peněženky či Elektronických kupónů v rozporu s těmito VOP, neautorizovaného použití Elektronické peněženky či Elektronických kupónů nebo při porušení Bezpečnostních pravidel. Následné obnovení služeb je podmíněno odstraněním těchto nedostatků, resp. jejich vysvětlením a objasněním.
 4. Netera je oprávněna přerušit nebo omezit poskytování služeb na nezbytně nutnou dobu při úpravách, údržbě či opravách Platebního systému NeteraPay, jehož dostupnost je podmínkou poskytování služeb Klientovi, nebude-li mezi Neterou a Klientem dohodnuto jinak. V takovém případě je Netera povinna Klienta předem informovat o důvodech a době trvání přerušení či omezení poskytování služeb. Přerušení nebo omezení poskytování služeb v takovém případě se nepovažuje za porušení smluvních závazků ze strany Netery a nemá vliv na žádné další povinnosti smluvních stran. 
 5. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že výkon oprávnění Netery dle tohoto článku VOP nezakládá žádný jeho nárok na náhradu škody. 
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI BST a NETERY 
 1. BST ani Netera neodpovídá Klientovi za škodu, která mu případně vznikla v důsledku ztráty hesla nebo jiných přístupových údajů k jeho Profilu/elektronické peněžence atd. na webových stránkách. 
 2. Netera je povinna archivovat veškeré doklady dokumentující uskutečnění platební transakce v rámci Platebního systému NeteraPay minimálně po dobu pěti let ode dne uskutečnění platební transakce. 
 3. Netera či BST je oprávněna provádět systémová, technologická, bezpečnostní a jiné vylepšování služeb Platebního systému NeteraPay či webových stránek což Klient bere na vědomí. 
 4. Netera či BST je povinna provést systémová, technologická, bezpečností a jiné vylepšení služeb Platebního systému NeteraPay či webových stránek, pokud k tomu bude zavázána právními předpisy nebo ujednáními vyplývajícími ze smluvních závazků s poskytovateli platebních metod nebo na základě povinnosti smluvně převzaté v souvislosti se zajišťováním služeb Platebního systému NeteraPay. 
 5. V případě, kdy bude BST či Neteře oprávněnou osobou nebo orgánem veřejné moci nařízeno, aby finanční prostředky Klienta svěřené jí Klienty k přeměně na elektronické peníze a za účelem provedení platební transakce převedla nebo poukázala za účelem splnění dluhu nebo jiné povinnosti (zejména se jedná o exekuční nebo insolvenční řízení ve vztahu ke Klientovi) považuje se doručení takového nařízení za žádost Klienta o vyplacení zůstatku Elektronické peněženky, resp. zpětnou výměnu elektronických peněz v rozsahu určeném tímto nařízením a pohledávka Klienta za Neterou z tohoto důvodu se stává splatnou. Klient v takovém případě bez dalšího vyslovuje svůj souhlas s tím, aby byly finanční prostředky poukázány dle pokynu oprávněné osoby nebo orgánu veřejné moci. Převedením nebo poukázáním finančních prostředků dle pokynu oprávněné osoby nebo orgánu veřejné moci se Netera zprošťuje v rozsahu plnění takto vyplaceného své povinnosti vůči Klientovi.
 1. REKLAMACE
 1. Klient je oprávněn reklamovat chybně provedené transakce prostřednictvím Elektronické peněženky či elektronických peněž ve lhůtě 3 dnů od skutečnosti, která je předmětem reklamace, a to prostřednictvím emailu na email NS uvedený na webových stránkách.
 2. NS je povinna sdělit stanovisko k uplatněné reklamaci do 30 dnů od jejího obdržení, a to na e-mailovou adresu Klienta. 
 3. NS je povinna v případě oprávněné reklamace přijmout a provést nápravná opatření. 
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí VOP jako jejich příloha č. 1. Obsah těchto podmínek je součástí obsahu VOP.